Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Elektronická podatelna


Podání pro správní řízení

Náležitosti podání se řídí ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba v podání uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování. Právnická osoba v podání uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, příp. jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno a podpis osoby, která je činí.Písemná podání

Podání v písemné podobě se doručují prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrem nebo osobně na podatelnu úřadu na adrese: Obecní úřad Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice.

Podání lze učinit též ústně do protokolu, vyhotoveném na úřadě na téže adrese.Elektronická podání

Elektronická adresa podatelny pro doručování digitálních dokumentů veřejnou sítí je obec@mlazovice.cz.

1) Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen.
2) Podání nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno.

Podání lze doručit též prostřednictvím datové schránky městysu Mlázovice nebo osobně elektronicky podepsané na technickém nosiči dat – CD, DVD, USB, flash-disk, apod.Podání nemající úřední charakter

Náměty, připomínky, komentáře, oznámení a jiná sdělení, které nepodléhají správnímu řízení, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem, můžete zasílat na e-mailovou adresu obec@mlazovice.cz nebo pomocí fomruláře uvedeného zde:

Zpráva pro úřad
captcha  Opište kód z obrázku: