Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Základní prohlášení Domova důchodců Mlázovice

1. Poslání služby
Poskytovat individuálně zaměřenou optimální péči seniorům, kteří z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu nejsou schopni žít běžný život ve svém domácím prostředí. 
     
Domov důchodců Mlázovice poskytuje pobytovou sociální službu domov pro seniory dle § 49 z. č. 108/2006 Sb. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 poskytnutí ubytování
 poskytnutí stravy
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnost
 aktivizační činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita sociální služby: 49 lůžek

Provozní doba: služba je poskytována celoročně, nepřetržitě

2. Cílová skupina uživatelů
Domov důchodců Mlázovice je určen pro seniory ve věku od 65 let trvale žijící zejména ve správním území města Jičín a dále seniorům s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou celodenní pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí.

Služba není určena pro osoby:
- které žádají o službu, kterou neposkytujeme
- osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení ve zdravotnickém zařízení
- osoby s akutním infekčním onemocněním
- osoby narušující závažným způsobem občanské a kolektivní soužití zejména z důvodu duševní poruchy, vlivem alkoholismu, užívání drog
- osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení potřebují péči na uzavřeném oddělení
- osoby, které mají natolik specifické potřeby, že je služba nedokáže zajistit nebo dlouhodobě podporovat, a to s ohledem ke svému personálnímu obsazení a materiálně technickému vybavení
- osoby, kterým byla, ve lhůtě kratší šesti měsíců, vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

  

3. Cíle služby
- poskytovat sužbu kvalitně, odborně, s individuálním přístupem a přizpůsobovat ji měnícím se      potřebám uživatele
- podpora a rozvoj individuálních dovedností uživatelů, smysluplná aktivizace a využití volného času, podporovat uživatele v kontaktu s rodinou a přáteli, s přírodou, zahradou, parkem, zvířaty
- podporovat uživatele v zapojení do společenského života v obci
- zlepšovat standard ubytování (vybavení účelným nábytkem, postupná rekonstrukce hygienických buněk u pokojů v budově okál)
- dlouhodobě usilujeme o zřízení jednolůžkových pokojů snížením počtu lůžek v nejmenších pokojích                          
- podporovat odborný rozvoj pracovníků organizace 

4. Zásady poskytované služby
- dodržování lidských práv a svobod
- zachování důstojnosti
- respekt k potřebám
- slušnost
- trpělivost
- tolerance