Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Stížnosti na službu

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na službu nebo způsob poskytování sociální služby v Domově důchodců Mlázovice

Dle těchto pravidel se řeší stížnosti definované jako stížnost.

Stížnost je podání uživatele na službu nebo způsob poskytování služby, které upozorňuje na nedostatky. Stěžovatel očekává přijetí nápravných opatření, žádá přešetření a zprávu o přijatém opatření.

1. Stížnosti přijímá a eviduje sociální pracovnice, číslo dveří 63 – Okál patro.

2. Podání stížnosti

Forma:  písemně, ústně, anonymně. Při ústním podání musí být zaznamenány konkrétní výroky stěžovatele.

Místo:

- do schránky umístěné ve spojovací chodbě Okálu
- v kanceláři sociální pracovnice, Okál- 1. patro č. dveří 63, nebo v soukromí u uživatele 
- prostřednictvím České pošty 
- elektronicky

Čas:

- v případě schránky kdykoliv, interní schránka se vybírá 1x týdně v pondělí
- při ústním podání u sociální pracovnice dle domluvy

3. Stížnost může podat uživatel naší služby nebo v jeho prospěch kdokoliv.

4. Uživatel se může nechat zastupovat jinou osobou.

5. Stěžuje-li si rodinný příslušník ve prospěch uživatele, je pravidlem,že uživatel, kterého se stížnost týká je o podání informován, případně přizván k šetření.

6. Stížnosti se přijímají a zapisují v soukromí.

7. Principy přijímání stížností:

 • diskrétnost
 • důvěrnost
 • stížnost se nesmí obrátit proti stěžovateli
 • nezaujatost
 • objektivita
 • přijímání efektivních opatření
 • důstojnost pro všechny strany

8. Stížnosti jsou evidovány, součástí evidence je archiv přijatých stížností. Evidence stížnosti obsahuje: pořadové číslo stížnosti

 • datum podání
 • jméno stěžovatele
 • předmět stížnosti
 • jméno pracovníka, který stížnost vyřizuje
 • datum vyřízení
 • způsob vyřízení ( oprávněná, neoprávněná, částečně oprávněná, neřešitelná z důvodů tvrzení proti tvrzení..)

9. Stížnosti prověřuje a vyřizuje vrchní sestra.

10. Ke stížnosti jsou oprávněni se vyjadřovat ti vedoucí pracovníci DD, na jejichž úsek byla stížnost adresována a mají povinnost si vyžádat vyjádření pracovníka, proti kterému je stížnost vedena.

11. Postup řešení stížností:

Stížnost se prošetřuje tak, že pracovník pověřený vyřizováním stížnosti zjistí všechny potřebné souvislosti a okolnosti. Výsledkem prošetření stížnosti je rozhodnutí pracovníka o tom, zda je stížnost oprávněná či neoprávněná. V případě že stížnost na službu nebo způsob poskytování služby je oprávněná, pracovník pověřený vyřizováním stížností zajistí přijetí příslušných nápravných opatření. Přijatá opatření se stěžovateli sdělují. Uživatel je informován písemně, nebo je to projednáno ústně a proveden zápis.

Anonymní vyřízená stížnost je zveřejněná na nástěnce na chodbě.

12. Termín vyřizování stížností je do 28 dnů.

13. Stěžovatel se má právo odvolat v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti k :

 • ředitelce Domova důchodců Mlázovice, administrativní budova patro
 • nadřízenému orgánu organizace, viz. bod 14
 • ombudsmanovi: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, Tel: 542542111

14. Nadřízeným orgánem našemu zařízení je: Městys Mlázovice, Náměstí č. 4, 507 58 Mlázovice, Tel. 493697223

15. Podněty a připomínky řeší pracovníci v každodenním kontaktu s uživateli.


Podněty a připomínky lze dávat také do schránky, pak se řeší na setkáních s obyvateli nebo na provozních poradách .