Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Pravidla pro přijímání darů v Domově důchodců Mlázovice

Přijímání darů upravuje zřizovací listina organizace. Organizace smí přijímat dary jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele s výjimkou peněžního neúčelového daru do výše 40000,- Kč v jednotlivém případě. Organizace je oprávněna přijmout jen takový majetek, který je potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena.

Nelze přijmout dar jehož poskytnutím dárce očekává protekci, zvýhodňování, ovlivnění poskytování služby konkrétnímu uživateli.

Pravidla pro přijímání darů:

 • dary finanční i věcné za organizaci přijímá ředitelka organizace
 • ředitelka uzavírá s dárcem darovací smlouvu
 • ředitelka vede písemnou evidenci přijatých darů a podává daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu
 • za zanesení daru do účetní evidence, za ocenění věcného daru podle cen v místě a čase obvyklých odpovídá účetní organizace

Použití daru:

 • Je-li dar účelový, je jeho použití vázáno účelem, který je ujednán ve smlouvě.
 • Pokud je finanční dar neúčelový, je zdrojem rezervního fondu organizace a je použit na rozvoj a zkvalitnění činnosti, např. pořízení drobného majetku, propagace.

Obchodní vzorek, bonus, drobné věci převážně určené k přímé spotřebě pro uživatele:

 • nejsou považovány za dar
 • lze je přijmout bez souhlasu zřizovatele
 • za organizaci jsou oprávněni je přijímat: ředitelka, vrchní sestra, skladní

Drobné pozornosti pro celý kolektiv:

 • Drobnou pozorností jsou: květiny, káva, čokoláda, bonboniéra a pod.
 • Pokud uživatel, rodina trvá na předání pozornosti a ze společenských důvodů ji nelze odmítnout a pracovník pozornost přijme, zapíše přijetí do jiné evidence a darovací smlouvě nepodléhá.
 • K tomuto účelu je na pracovišti zaveden sešit na „DROBNÉ DARY“.
 • evidence obsahuje datum, popis daru, jména pracovníka, který dar převzal
 • Eticky nepřijatelné a nepřípustné je, aby pracovník přijal od uživatele nebo rodiny peníze, drahý dárek, alkohol.