Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Domov důchodců - Základní informace

Domov důchodců Mlázovice

(registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby „domov pro seniory“ dle § 49 zákona o sociálních službách, číslo registrace: 1665958)

 

Zřizovatel: městys Mlázovice, www.mlazovice.cz

Název zařízení: Domov důchodců Mlázovice

Adresa zařízení:  Domov důchodců Mlázovice

                            Náměstí 43

                            507 58 Mlázovice

IČ: 70889783

Právní forma: příspěvková organizace

Statutární orgán: statutárním orgánem je ředitel

Číslo účtu: 1161724389/0800

Telefon:   kancelář: 493 697 230

                sesterna: 493 539 825, 734 321 723

                sociální pracovnice: 493 539 826, 734 321 723

                kuchyň: 493 539 827, 734 855 131

E-mail: info@ddmlazovice.cz

            reditelka@ddmlazovice.cz

            socialni@ddmlazovice.cz

            vrchni@ddmlazovice.cz

            zasobovani@ddmlazovice.cz


Kontaktní pracovníci:

ředitelka domova důchodců: Ing. Eva Lyczkowská

vrchní sestra: Bc. Pavlína Vysučková

sociální pracovnice: Alena Kuželová, DiS.

vedoucí kuchyně: Iva Kubíčková

Provozní doba: služba je poskytována nepřetržitě

 

Kapacita zařízení: 54 lůžek (27 dvoulůžkových pokojů)

 

Komu je služba určena:

Domov důchodců Mlázovice je určen pro seniory ve věku od 65 let trvale žijící zejména ve správním území města Jičín a dále seniorům s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou celodenní pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí.

 

Služba není určena pro osoby:

- které žádají o službu, kterou neposkytujeme

- osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení ve zdravotnickém zařízení

- osoby s akutním infekčním onemocněním

- osoby narušující závažným způsobem občanské a kolektivní soužití zejména z důvodu duševní poruchy, vlivem alkoholismu, užívání drog

- osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení potřebují péči na uzavřeném oddělení

- osoby, které mají natolik specifické potřeby, že je služba nedokáže zajistit nebo dlouhodobě podporovat, a to s ohledem ke svému personálnímu obsazení a materiálně‑technickému vybavení

- osoby, kterým byla, ve lhůtě kratší šesti měsíců, vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Poskytované základní činnosti
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Poskytnutí ubytování - v rámci ubytování garantujeme úklid ploch a povrchů jednou denně v souladu s provozním řádem, převlékání lůžka 1x za tři týdny, praní a žehlení osobního prádla a oděvů ve dnech pondělí - pátek, osobní odběr nebo roznáška čistého prádla min. 3x v týdnu, drobné opravy prádla a oděvů (oprava švu, přišití knoflíku, výměna gumy)

Poskytnutí stravy - poskytujeme celodenní stravu, která se skládá ze snídaně s dopolední svačinou, oběda, odpolední svačiny a večeře, strava je poskytována v jednom druhu, dle předem zveřejněného jídelního lístku, uživatel má možnost na základě doporučení lékaře a vlastního souhlasu odebírat dietní stravu diabetickou

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zahrnuje denně, podle individuálních potřeb uživatelů, kteří nejsou v těchto úkonech soběstační, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, ve vyjednaných termínech pomoc při pohybu v areálu dvora a zahrady.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zahrnuje denně, podle individuálních potřeb uživatelů, kteří nejsou v těchto úkonech soběstační, pomoc při ranní a večerní hygieně na pokoji nebo lůžku, pomoc při celkové koupeli v koupelně v dohodnutých dnech, součástí celkové koupele je mytí a vysušení vlasů a úprava nehtů na rukou, pomoc při používání WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - individuálně, s ohledem na vlastní možnosti uživatele a spolupráci s jeho blízkými, poskytnutí informace o důležitých kontaktech na místní instituce, o dopravním spojení a kontakty na jiné důležité úřady, informace o dění v okolí, poskytnutí telefonu, zprostředkování tel. rozhovoru, zprostředkování v pravidelných intervalech služeb kadeřnice a pedikúry v zařízení, zprostředkování vyšetření u odborných lékařů, zprostředkování občasných kulturních vystoupení v zařízení, možnost přijímání návštěv a možnost odchodů mimo zařízení. 

Sociálně terapeutické činnosti - podpora dobrých mezilidských vztahů, podpora vzájemného setkávání osob, pracovníci se snaží podporovat a rozvíjet dovednosti uživatele, pracují především s jeho silnou stránkou

Aktivizační činnosti:
• volnočasové a zájmové aktivity – nabídka skupinových zájmových aktivit v týdenních nebo čtrnáctidenních intervalech, podle předem zveřejněného programu
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím – podpora a udržení vazeb na osoby blízké, podpora jejich spoluúčasti a spolupráce se zařízením zejména v obstarávání osobních záležitostí uživatele a ve spolupráci při zajištění doprovodů mimo zařízení
• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností -  podpora individuálních schopností uživatele, nácvik soběstačnosti, skupinová a individuální cvičení

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu, rozhovoru nebo vyřízení nezbytných osobních záležitostí uživatel s úřady jako je ČSSZ, pošta, obecní úřady, soud, banka, občanská poradna apod. a to zejména v přímé souvislosti s pobytem v zařízení, pomoc při vyřizování běžných záležitostí - např.: 1x týdně zajištění nákupu nebo doprovod 1x měsíčně za nákupem nebo ke kadeřnici v místě, 1x týdně zajištění vyzvednutí léků.

 

Úhrada za pobyt

- za pobyt v Domově důchodců Mlázovice se platí měsíční úhrada podle aktuálního

ceníku (viz úhrady za pobyt)

- úhrada zahrnuje platbu za ubytování, platbu za stravu a platbu za péči

- po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu

 

Postup před přijetím

- zájemce o službu si podá písemnou žádost, žádost lze doručit osobně, poštou, elektronicky

- současně s žádostí je vhodné doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

- tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na těchto stránkách v „dokumentech ke stažení“ a dále přímo v zařízení

- přijatá žádost je zaevidována v podacím deníku organizace

- jednání se zájemcem probíhá následovně: ve lhůtě do 2 měsíců od data podání žádosti 

- je s žadatelem dojednáno datum a místo šetření, které provádí sociální pracovnice a vrchní sestra

- při jednání je zájemci ústně sděleno, zda je či není jeho žádosti vyhověno, v případě vyhovění žádosti, že je žádost evidována v pořadníku žadatelů, v případě odmítnutí žádosti je žadatel vyrozuměn písemnou formou 

 

Smlouva o poskytnutí sociální služby

- o poskytnutí služby se s uživatelem uzavírá smlouva

- smlouva o poskytnutí služby je se zájemcem projednán při jednání před nástupem do zařízení a uzavřena v písemné formě nejdéle v den nástupu do zařízení

- smlouvu se zájemcem projednává sociální pracovnice, konečné znění smlouvy podepisuje za organizaci ředitelka, příp. její zástupce

- po nástupu do zařízení je společně s uživatelem písemně plánován průběh služby

 
Stížnosti

Uživatel služby má právo si stěžovat na kvalitu nebo průběh služby. Stížnost může podat uživatel služby nebo v jeho prospěch kdokoliv.  Stížnost může být podána písemně, ústně, anonymně, do schránky na stížnosti umístěné v objektu, prostřednictvím České pošty, elektronicky nebo předána v kanceláři sociální pracovnice. Stížnosti přijímá a eviduje sociální pracovnice. Termín vyřizování stížností je do 28 dnů.


Prostředí

Domov důchodců Mlázovice tvoří komplex budov (administrativní, kuchyň, ubytovny) a má v obci výhodnou polohu. Je umístěn v centru městyse Mlázovice, vedle náměstí, jeho ubytovací část je situována do klidné části zahrady. V obci je plná občanská vybavenost (obecní úřad, pošta, zdravotní středisko, restaurace, obchody se smíšeným zbožím, kadeřnictví, autobusová doprava). Veškeré služby se nachází na náměstí, s dostupností cca 500 m.

K ubytování slouží 27 dvoulůžkových pokojů. Pokoje jsou vybavené lůžkem, nočním stolkem, šatní skříní, stolem a židlí. V pokojích je zavedena signalizace pro přivolání obsluhy.  Sociální zařízení je společné pro více uživatelů. Součástí některých ubytovacích buněk je kromě společného WC také sprchový kout. Uživatelům jsou dále k dispozici dvě centrální koupelny vybavené vanou a zvedacím zařízením, dvě společenské místnosti a jídelna vybavená stoly, sedacím nábytkem, úložnými skříňkami, televizí. K pobytu venku slouží terasy s posezením, venkovní přístřešek s posezením a lavičky v celém areálu. Budovy mají bezbariérový přístup.

 

Další informace

- zařízení poskytuje veřejnosti informace o službě prostřednictvím letáku, internetových stránek a poskytnutím informací přímo v zařízení

- informace za organizaci poskytuje sociální pracovnice a to vč. základního sociálního poradenství

- prohlídku domova je nutné si se sociální pracovnicí předem se domluvit

- informace o zařízení lze dále získat: Městský úřad Jičín, Krajský úřad Královéhradeckého kraje a v Registru poskytovatelů sociálních služeb
 
        

 

Fotogalerie