Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Domov důchodců - Základní informace

Domov důchodců Mlázovice,

registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby „domov pro seniory“ dle § 49 zákona o sociálních službách, číslo registrace: 1665958

 

 

Zřizovatel: městys Mlázovice, www.mlazovice.cz

Název zařízení: Domov důchodců Mlázovice

Adresa zařízení:  Domov důchodců Mlázovice

                            Náměstí 43

                            507 58 Mlázovice

IČ: 70889783

Právní forma: příspěvková organizace

Statutární orgán: statutárním orgánem je ředitel

Číslo účtu: 1161724389/0800

 

Telefon:   kancelář: 493 697 230

                 sesterna: 493 539 825, 601 331 775

                 sociální pracovnice: 493 539 826, 734 321 723

                 kuchyň: 493 539 827, 734 855 131

 

E-mail:

info@ddmlazovice.cz

reditelka@ddmlazovice.cz

socialni@ddmlazovice.cz

vrchni@ddmlazovice.cz

zasobovani@ddmlazovice.cz


Kontaktní pracovníci:

ředitelka domova důchodců:Ing. EvaLyczkowská

vrchní sestra: Bc. Pavlína Vysučková

sociální pracovnice: Bc. Lenka Hladíková

vedoucí kuchyně: Iva Kubíčková


Provozní doba:
služba je poskytována nepřetržitě

 

Kapacita zařízení: 49 lůžek (5 jednolůžkové pokoje, 22 dvoulůžkových pokojů)

 

 

Komu je služba určena:

          Domov důchodců Mlázovice je určen pro seniory ve věku od 65 let trvale žijící zejména ve správním území města Jičín a dále seniorům s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou celodenní pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí.

 

Služba není určena pro osoby:

-          které žádají o službu, kterou neposkytujeme

-          osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení ve zdravotnickém zařízení

-          osoby s akutním infekčním onemocněním

-          osoby narušující závažným způsobem občanské a kolektivní soužití zejména z důvodu                       duševní poruchy, vlivem alkoholismu, užívání drog

-          osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení potřebují péči na uzavřeném oddělení

-          osoby, které mají natolik specifické potřeby, že je služba nedokáže zajistit nebo dlouhodobě               podporovat, a to s ohledem ke svému personálnímu obsazení a materiálně‑technickému                   vybavení

-         osoby, kterým byla, ve lhůtě kratší šesti měsíců, vypovězena smlouva z důvodu porušování              povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Poskytované základní činnosti

 • poskytnutí ubytování
 • § poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

       poskytnutí ubytování - v rámci ubytování garantujeme úklid ploch a povrchů jednou denně v souladu s provozním řádem, převlékání lůžka 1x za tři týdny, praní a žehlení osobního prádla a oděvů ve dnech pondělí - pátek, osobní odběr nebo roznáška čistého prádla min. 3x v týdnu, drobné opravy prádla a oděvů (oprava švu, přišití knoflíku, výměna gumy)

       poskytnutí stravy - poskytujeme celodenní stravu, která se skládá ze snídaně s dopolední svačinou, oběda a večeře, strava je poskytována v jednom druhu, dle předem zveřejněného jídelního lístku, uživatel má možnost na základě doporučení lékaře a vlastního souhlasu odebírat dietní stravu diabetickou

       pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zahrnuje denně, podle individuálních potřeb uživatelů, kteří nejsou v těchto úkonech soběstační, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, ve vyjednaných termínech pomoc při pohybu v areálu dvora a zahrady.

       pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zahrnuje denně, podle individuálních potřeb uživatelů, kteří nejsou v těchto úkonech soběstační, pomoc při ranní a večerní hygieně na pokoji nebo lůžku, pomoc při celkové koupeli v koupelně v dohodnutých dnech, součástí celkové koupele je mytí a vysušení vlasů a úprava nehtů na rukou, pomoc při používání WC

       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - individuálně, s ohledem na vlastní možnosti uživatele a spolupráci s jeho blízkými, poskytnutí informace o důležitých kontaktech na místní instituce, o dopravním spojení a kontakty na jiné důležité úřady, informace o dění v okolí, poskytnutí telefonu, zprostředkování tel. rozhovoru, zprostředkování v pravidelných intervalech služeb kadeřnice a pedikúry v zařízení, zprostředkování vyšetření u odborných lékařů, zprostředkování občasných kulturních vystoupení v zařízení, možnost přijímání návštěv a možnost odchodů mimo zařízení. 

      sociálně terapeutické činnosti - podpora dobrých mezilidských vztahů, podpora vzájemného setkávání osob, pracovníci se snaží podporovat a rozvíjet dovednosti uživatele, pracují především s jeho silnou stránkou

      aktivizační činnosti:

 • volnočasové a zájmové aktivity – nabídka skupinových zájmových aktivit v týdenních nebo čtrnáctidenních intervalech, podle předem zveřejněného programu
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím – podpora a udržení vazeb na osoby blízké, podpora jejich spoluúčasti a spolupráce se zařízením zejména v obstarávání osobních záležitostí uživatele a ve spolupráci při zajištění doprovodů mimo zařízení
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností -  podpora individuálních schopností uživatele, nácvik soběstačnosti, skupinová a individuální cvičení

      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu, rozhovoru nebo vyřízení nezbytných osobních záležitostí uživatel s úřady jako je ČSSZ, pošta, obecní úřady, soud, banka, občanská poradna apod. a to zejména v přímé souvislosti s pobytem v zařízení, pomoc při vyřizování běžných záležitostí - např.: 1x týdně zajištění nákupu nebo doprovod 1x měsíčně za nákupem nebo ke kadeřnici v místě, 1x týdně zajištění vyzvednutí léků.

 

Úhrada za pobyt

-            za pobyt v Domově důchodců Mlázovice se platí měsíční úhrada podle aktuálního

             ceníku (viz úhrady za pobyt)

-            úhrada zahrnuje platbu za ubytování, platbu za stravu a platbu za péči

-            po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu

 

Postup před přijetím

-        zájemce o službu si podá písemnou žádost, žádost lze doručit osobně, poštou, elektronicky

-       současně s žádostí je vhodné doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

-       tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na těchto stránkách v „dokumentech ke stažení“ a dále                přímo v zařízení

-       přijatá žádost je zaevidována v podacím deníku organizace

-       jednání se zájemcem probíhá následovně: ve lhůtě do 3 měsíců od data podání žádosti 

-       je s žadatelem dojednáno datum a místo šetření, které provádí sociální pracovnice a vrchní              sestra

-       při jednání je zájemci ústně sděleno, zda je či není jeho žádosti vyhověno, v případě vyhovění          žádosti, že je žádost evidována v pořadníku žadatelů, v případě odmítnutí žádosti je žadatel              vyrozuměn písemnou formou 

 

Smlouva o poskytnutí sociální služby

-       o poskytnutí služby se s uživatelem uzavírá smlouva

-       smlouva o poskytnutí služby je se zájemcem projednán při jednání před nástupem do zařízení          a uzavřena v písemné formě nejdéle v den nástupu do zařízení

-       smlouvu se zájemcem projednává sociální pracovnice, konečné znění smlouvy podepisuje za            organizaci ředitelka, příp. její zástupce

-       po nástupu do zařízení je společně s uživatelem písemně plánován průběh služby

 

Stížnosti

          Uživatel služby má právo si stěžovat na kvalitu nebo průběh služby. Stížnost může podat uživatel služby nebo v jeho prospěch kdokoliv.  Stížnost může být podána písemně, ústně, anonymně, do schránky na stížnosti umístěné v objektu, prostřednictvím České pošty, elektronicky nebo předána v kanceláři sociální pracovnice. Stížnosti přijímá a eviduje sociální pracovnice. Termín vyřizování stížností je do 28 dnů.

 

Prostředí

          Domov důchodců Mlázovice tvoří komplex budov (administrativní, kuchyň, ubytovny) a má v obci výhodnou polohu. Je umístěn v centru městyse Mlázovice, vedle náměstí, jeho ubytovací část je situována do klidné části zahrady. V obci je plná občanská vybavenost (obecní úřad, pošta, zdravotní středisko, restaurace, obchody se smíšeným zbožím, kadeřnictví, autobusová doprava). Veškeré služby se nachází na náměstí, s dostupností cca 500 m.

          K ubytování slouží 5 jednolůžkových a 22 dvoulůžkových pokojů. Pokoje jsou vybavené lůžkem, nočním stolkem, šatní skříní, stolem a židlí. V pokojích je zavedena signalizace pro přivolání obsluhy.  Sociální zařízení je společné pro více uživatelů. Součástí některých ubytovacích buněk je kromě společného WC také sprchový kout. Uživatelům jsou dále k dispozici dvě centrální koupelny vybavené vanou a zvedacím zařízením, dvě společenské místnosti a jídelna vybavená stoly, sedacím nábytkem, úložnými skříňkami, televizí. K pobytu venku slouží terasy s posezením, venkovní přístřešek s posezením a lavičky v celém areálu. Budovy mají bezbariérový přístup.

 

Další informace

-        zařízení poskytuje veřejnosti informace o službě prostřednictvím letáku, internetových stránek           a poskytnutím informací přímo v zařízení

-        informace za organizaci poskytuje sociální pracovnice a to vč. základního sociálního                           poradenství

-        prohlídku domova je nutné si se sociální pracovnicí předem domluvit

-        informace o zařízení lze dále získat: Městský úřad Jičín, Krajský úřad Královéhradeckého                 kraje a v Registru poskytovatelů sociálních služeb

Fotogalerie