Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 1

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Obec chystá protierozní a protipovodňová opatření

15. 11. 2005

Mlázovice chystají opatření, která mají minimalizovat škody způsobené přívalovými dešti v některých částech obce.

Když vyslovíme datum 19.srpna 2003, tak si většina z nás vzpomene na škody, které napáchal noční přivalový déšt v Mlázovicích. Jednou z hlavních zpráv dne, agentury ČTK, byla povodeň v Mlázovicích s následným vyplavením obce. Všechny celoplošné televize vyslaly do Mlázovic své zpravodajské štáby. V republice citlivé na následky živelných katastrof tyto informaci okamžitě zvedly vlnu solidarity a do Mlázovic volalo mnoho lidí i organizací s dotazy, jaký je rozsah škod a s nabídkami pomoci. Později vystoupil starosta v Českém rozhlase a dementoval původní informace.

Ve skutečnosti došlo k zaplavení silnic, sklepů a zahrad z polí "Nad Dvorem" a "Plechovina". Silný přívalový déšť spláchnul silnou vrstu ornice z polí, na kterých v tu dobu nebyla žádná vzrostlá kultura a bláto s vodou se navalilo do obce. Kromě několika postižených domků v horní části obce, vtekla blátivá voda zahradami do Domova Důchodců, kde zaplavila sklady. Zaplněním kanalizačního sběrače došlo také k zaplavení náměstí, ulic před bytovkami až k objektu Zemědělské a.s. Každý, kdo mohl se dal do úklidu, nejvíce pomáhali členové místního hasičského sboru a občané postižených ulic. Následky byly brzy odstraněny. Byla to již několikátá podobná událost, ale právě od této nutí obyvatele Mlázovic, především jejich horní části, každý silnější déšť k bdělosti a sledování stavu polí, která leží nad jejich domy, směrem k lesnatým Chlumům.

Na základě opakovaných připomínek občanů, došlo ke změně postoje obecního úřadu a zastupitelé se rozhodli celou věc aktivně řešit. V dřívějšáích dobách byly postižené pozemky nad Mlázovicemi rozděleny úvozy, které dělily plochu na řadu úseků, takže plocha pro příjem srážek nebyla rozsáhlá jako nyní, navíc četná zeleň dokázala vodu daleko lépe absorbovat. Před 25 lety však JZD jednotlivá políčka rozoralo a vytvořilo velké lány polí. Dnes, když dochází k enormním zvratům počasí, znamená takovýto zásah v postižené svažité lolalitě značné problémy. Zdaleka již nestačí svodnice a příkopy, které si vlastníci domů zbudovali a za svými zahradami.

Proto v září 2003 vyvolala obec Mlázovice jednání za účasti projektanta vodárenských děl a zástupců Zemědělské a.s., která je na pozemcích nájemcem, aby bylo společně navrženo řešení zabezpečení proti přívalovým vodám, případně radikální eliminace škod způsobených záplavou. Dne 7.10.2003 obec podala žádost na Pozemkový fond v Jičíně, který formou veřejné vyhlášky zahájil řízení o jednoduché pozemkové úpravě v katastrálním území Mlázovice. Úkolem obce bylo zajištění vypracování projektu na odvedení přívalových vod z předmětného území. Zpracování tohoto technického řešení obec objednala u firmy AGRO-AQUA Jičín.

Po zpracování studie svolal Pozemkový úřad, v součinností s obcí, jednání na 13.5.2005, na které byli přizvání všichni vlastníci polí v inkriminované lokalitě. Měli být seznámeni s navrhovanými opatřeními a mohli se k nim vyjádřit. Zástupce firmy AGRO-AQUA Ing. Purkrábek ukázal přítomným mapu území se zákresem zatravňovacích průlehů, jejichž umístění bylo navrženo na třech částech bloku orné půdy, v místech největšího svahu. Průlehy by byly široké 10m se sklonem 1:10, zatravněné a přesně by kopírovaly průběh vrstevnic. Tímto navrhovaným řešením by však došlo ke značnému narušení možného způsobu obhospodařování bloku orné půdy. Dále Ing. Purkrábek přítomným vysvětlil, že prakticky nelze bezproblémově a neškodně odvést vodu mimo zájmová území.

Dále bylo účastníkům sděleno, že jako jednoduché, ekonomicky přijatelné a s přiměřeným dopadem na vlastníky, potažmo nájemce pozemků, se jeví řešení formou trvalého zatravnění více než 1/3 bloku orné půdy směrem od lesa.

Po různých diskuzích, závěrem jednání, jeho účastníci odsouhlasili následující opatření, které bude na základě příslibu ředitele Ing. Vodičky, v roce 2006 realizovat Zemědělská a.s. lázovice, takto:

Pozemek s místním názvem "Nad Dvorem" bude v roce 2006 zatravněn jetelem, vrchní svažitá část, se na základě stanoveného projektu v roce 2008 zatravní trvale a spodní část bloku orné půdy bude obhospodařována podle zpracovaného protierozního osevního postupu. Dle zpracované dokumentace budou zbývající 2/3 pole rozděleny na dvě pěstební plochy s kulturou zaplňující zemi a s obhospodařováním a orbou po vrstevnici a ne napříč směrem k lesu, jako tomu bylo doposud. Pokud tento způsob nepřinese žádoucí výsledky, bude celá situace znovu otevřena dalšími jednáními a případnou úpravou.


Občané obce mají možnost nahlédnout do studie na obecním úřadě. Tam také obdrží případné vysvětlující odpovědi na své dotazy. Popřípadě mohou využít diskuzi k tomto článku, kde budou zodpovězeny všechny případné dotazy.


Za obec Mlázovice Eva Šídlová, místostarostkaFotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!