Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Jak nakládat s odpady v obci Mlázovice

20. 04. 2007

Recyklace a likvidace odpadů je nedílnou součástí práce každé obce. Přinášíme užitečné informace, jak celý systém funguje u nás a co dělat s jednotlivými odpady.

Využití odpadů, kterých domácnosti po celém světě produkují obrovské množství, záleží vždy na systému, který je provozován v daném regionu. V České republice je hlavním garantem recyklace a manipulace s odpady společnost EKOKOM, která vznikla ze zákona a koordinuje odpadové hospodářství. Řada občanů se dotazuje, jak mají nakládat v naší obci s tím či oním druhem odpadu.

Obec Mlázovice se po mnoha úvahách nepřipojila k řadě jiných obcí a nevyužívá systému barevných zvonových nádob na plast, sklo a papír. Důvodem je jednak vysoká finanční náročnost provozování těchto nádob, jejich nepříliš povedený vzhled, který kazí útulnost obce a v neposlední řadě i nemožnost kontroly, co je do které nádoby sypáno. Proto raději využíváme sběrného dvora,  kam mohou občané nosit vytříděné odpady stejně jako do barevných nádob, ale i další odpady.  Celý proces je pod kontrolou a obec stojí mnohem méně peněz. Zákon stanovuje obcím povinnost zajistit na svém území sběr a likvidaci odpadů. Proto přijímají vyhlášky, kterými různými způsoby stanovují  občanům povinnost finančně se podílet na tomto systému. Mlázovice mají účinnou obecně závaznou vyhlášku č.2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění novely, přijaté vyhláškou č. 4/2005. Tento závazný právní dokument obce stanovuje povinnost platby za likvidaci odpadů, včetně všech právních podmínek a souvislostí. V současné době je poplatek stanoven na 357,- Kč/rok (děti do 15 let platí polovinu). Hradí jej všichni občané s trvalým pobytem v obci a dále majitelé rekreačních objektů. Vyhláška také stanovuje některé výjimky a úlevy. Její znění je k dispozici na Obecním úřadě.


Co všechno lze třídit a jak s kterým odpadem v Mlázovicích naložit se dočtete v následujících řádcích:

1) Směsný komunální odpad – takto je nazýván běžný odpad, který sypeme do popelnic  nebo pytlů s logem TS (jedná se o plastové pytle o objemu 110l s natištěným logem Technických služeb). Technické služby nám tyto pytle prodávají a svážejí pouze tento typ (pokud někdo odkládá odpad v jiných pytlích, není svezen). Popelnicové nádoby si každý občan zajišťuje sám, lze je i koupit za zvýhodněnou cenu na Obecním úřadě (dodávka přímo od výrobce).
Řada lidí plní popelnici zbytečně i odpady, které lze bez problémů recyklovat, takže nekončí na skládkách, ale jsou využívány jako surovina pro další výrobu. Při třídění odpadu chráníme životní prostředí, ale i svoji peněženku.

2) Papír – do této kategorie patří noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenkové obaly od různých spotřebičů, kartóny, papírové obaly (např. sáčky). Veškerý papír musí být čistý, suchý, bez příměsí (nelze sbírat např. mastné papíry od salámů, oleje, mokrý papír, uhlový, voskový, použité plenky či hygienické potřeby, apod. – to vše patří do popelnice). Papír lze v Mlázovicích odnášet před dřevník u budovy Základní školy. Pracovníci obce jej uskladní.

3) Sklo – do této kategorie patří láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo (nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla – opět tyto věci patří do popelnice nebo na místa určená). Sklo lze v Mlázovicích odnášet na vyhrazené prostory „ U Porážky“. POZOR: nelze zde odkládat celá okna v rámech!!!!

4) Plasty – jeden z nejčastějších odpadů domácností. Plasty se u nás sbírají do libovolných pytlů (ty lze obdržet na Obecním úřadě nebo použít i vlastní plastové). Mezi plasty lze sbírat  PET láhve (smáčknuté), plasty všeho druhu, kelímky od jogurtů (vymyté), obaly od šamponů, zubních past, sáčky, fólie a podobně (nepatří sem novodurové trubky, obaly od olejů, barev a podobně – to jsou nebezpečné odpady – nakládání s nimi viz. níže). Naplněné pytle s plasty mohou občané odnášet na sběrný dvůr obce.

5) Kovy – veškeré kovové odpady bez příměsí lze odnášet na sběrný dvůr obce. V případě většího  množství kovů v domácnosti (cca více jak 100 kg) lze kontaktovat Obecní úřad, který z vaší domácnosti kovy bezplatně odveze. Za kovy nejsou považovány elektrospotřebiče (pračky, lednice apod.).

6) Nápojové kartóny – sběr nápojových kartonů od džusů, šťáv, vína či mléka je v Mlázovicích novinkou letošního roku. Funguje podobně jako sběr plastů. Do libovolných pytlů lze ukládat sešlápnuté nápojové kartony. POZOR: Před sešlápnutím a odložením do pytlů je potřeba jej vypláchnout. Naplněné pytle (i menší) lze odnést na sběrný dvůr obce.

7) Polystyrén – lze odnášet v plastových pytlích (nalámaný do pytlů) na sběrný dvůr obce, odkud je odvážen k dalšímu zpracování.

8) Vyřazené elektrospotřebiče – jako jsou pračky, lednice, televize, monitory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, sporáky apod. lze odnášet na sběrný dvůr obce. POZOR: Tyto spotřebiče musí být kompletní (včetně všech součástí, přívodních šňůr, kompresorů apod.). Pokud něco chybí, nejedná se o vyřazené elektrozařízení, ale o nebezpečný odpad, jehož likvidace je mnohem složitější a nákladnější.

9) Stavební suť – v současné době jeden z nejproblematičtějších odpadů. V Mlázovicích zatím nemáme žádné schválené úložiště suti. Lze ji likvidovat pouze kontejnerovým odvozem prostřednictvím Technických služeb či jiných subjektů oprávněných k jejímu odvozu. Obec hledá vhodnou lokalitu k jejímu vývozu, včetně příslušných projektů a povolení.

10) Objemné odpady – jedná se o staré koberce, lina, nábytek, umyvadla, toalety apod. Tyto odpady lze odvážet na sběrný dvůr obce. V případě odvozu většího množství či opakovaného odvozu, účtuje obec manipulační poplatek za převzetí (v řádech desetikorun).

11) Nebezpečné odpady – zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, barvy, lepidla, nekompletní elektrospotřebiče (televize, monitory, lednice, mrazáky apod.). – je možno odnášet v přiměřeném množství na sběrný dvůr obce, která zajišťuje jejich odbornou likvidaci.

12) Textilie – veškeré vyřazené oblečení a hadry patří pouze do popelnic nebo pytlů s logem TS. Není to sběr, nepatří na sběrný dvůr ani k papíru!


Je dobré také vědět, že řada prodejců elektrozařízení, pneumatik, olejů, automobilů (pro autovraky) a dalších, má ze zákona povinnost bezplatného zpětného odběru výrobků zpět, při zakoupení nových. Využívejte těchto možností, šetříte životní prostředí a finance obce.
Samozřejmě v domácnostech vzniká také biologický odpad, nejčastěji tráva či větve ze zahrádek. Doporučujeme občanům, aby tyto bioodpady drtili a kompostovali, protože se jedná o cenné organické látky, které lze brzy znovu využít jako hnojivo na zahrádce. Neodnášejte si tedy pryč to nejcenější (hmotu plnou živin, stopových prvků, minerálů a dalších cenných látek, které poté každý kupuje v podobě průmyslových hnojiv)!

V případě, že domácnost provádí úklid nebo má mimořádně velkou produkci odpadů, lze si kdykoliv dokoupit na Obecním úřadě plastový pytel s logem TS (110l za 45 Kč), který bude při nejbližším svozu odpadů odvezen.


Jakékoliv informace ke sběru či třídění odpadů, k místům odkládání odpadů, platné obecní vyhlášce o odpadech a podobně, jsou kdykoliv k dispozici u pracovníků Obecního úřadu. Dbejme na pořádek v obci, ve které žijeme, chraňme své životní prostředí, jehož jsme součástí. Stojí to jen trochu času.Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!