Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Je dobře, že městečko převezme v roce 2018 provoz Pošty, aby byla zachována dostupnost poštovních služeb v Mlázovicích?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 8

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Domov důchodců - Základní informace

Zřizovatel: městys Mlázovice, www.mlazovice.cz
Název zařízení: Domov důchodců Mlázovice

Místo poskytování služby: Mlázovice, Náměstí 43

Adresa zařízení:
Domov důchodců Mlázovice
Náměstí 43
507 58 Mlázovice

IČ: 70889783

Právní forma: příspěvková organizace

Statutární orgán: statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává starosta městyse

Číslo účtu: 1161724389/0800

Telefon:
kancelář: 493697230 (tel. i fax)
sesterna: 493539825, 734321723
sociální pracovnice: 493539826, 734321723
kuchyň: 493539827, 734855131

e-mail: ddmlazovice@seznam.cz

Kontaktní pracovníci:
ředitelka domova důchodců: Ing. Eva Lyczkowská
vrchní sestra: Pavlína Ortová
sociální pracovnice: Bc. Lenka Fikarová
vedoucí kuchyně: Iva Kubíčková

Provozní doba: služba je poskytována nepřetržitě

Kapacita zařízení: 55 lůžek (dvoulůžkové pokoje a 1 pokoj jednolůžkový)

Působnost poskytování sociální služby: kapacita služby je určena osobám trvale žijícím ve správním území města Jičín a osobám z Královéhradeckého kraje

Okruh osob, kterým je služba určena: senioři ve věku od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou celodenní pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí

Do Domova důchodců Mlázovice nelze přijmout:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoby s akutním infekčním onemocněním
 • osoby narušující občanské a kolektivní soužití zejména vlivem alkoholismu, užívání drog, psychických poruch
 • osoby středního a těžšího mentálního postižení
 • osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení potřebují péči na uzavřeném oddělení
 • osoby, které potřebují intenzivní péči na ošetřovatelském oddělení
 • osoby se specifickými stravovacími potřebami, např. vegetariáni, vegani, …
 • nevidomé, hluchoněmé, jimž služba nedokáže uspokojit potřeby, zajistit bezpečné prostředí a návaznost dalších služeb
 • osoby, jejichž osobní cíle a potřeby nedokáže služba kvalitně podpořit

Poskytované základní činnosti

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

ubytování - v rámci ubytování garantujeme úklid ploch a povrchů jednou denně v souladu s provozním řádem, převlékání lůžka 1x za tři týdny, praní a žehlení osobního prádla a oděvů ve dnech pondělí - pátek, osobní odběr nebo roznáška čistého prádla min. 3x v týdnu, drobné opravy prádla a oděvů ( oprava švu, přišití knoflíku, výměna gumy)

strava - poskytujeme celodenní stravu, která se skládá ze snídaně s dopolední svačinou, oběda, odpolední svačiny a večeře, strava je poskytována v jednom druhu, dle předem zveřejněného jídelního lístku, uživatel má možnost na základě doporučení lékaře a vlastního souhlasu odebírat dietní stravu diabetickou

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zahrnuje denně, podle individuelních potřeb uživatelů, kteří nejsou v těchto úkonech soběstační, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, ve vyjednaných termínech pomoc při pohybu v areálu dvora a zahrady

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zahrnuje denně, podle individuelních potřeb uživatelů, kteří nejsou v těchto úkonech soběstační, pomoc při ranní a večerní hygieně na pokoji nebo lůžku, pomoc při celkové koupeli v koupelně v dohodnutých dnech, součástí celkové koupele je mytí a vysušení vlasů a úprava nehtů na rukou, pomoc při používání WC

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - individuelně, s ohledem na vlastní možnosti uživatele a spolupráci s jeho blízkými, poskytnutí informace o důležitých kontaktech na místní instituce, o dopravním spojení a kontakty na jiné důležité úřady, informace o dění v okolí, poskytnutí telefonu, zprostředkování tel. rozhovoru, zprostředkování v pravidelných intervalech služeb kadeřnice a pedikúry v zařízení, zprostředkování vyšetření u odborných lékařů, zprostředkování občasných kulturních vystoupení v zařízení, možnost přijímání návštěv a možnost odchodů mimo zařízení

sociálně terapeutické činnosti - pracovníci se snaží podporovat a rozvíjet dovednosti uživatele, pracují především s jeho silnou stránkou, podpora dobrých mezilidských vztahů, podpora vzájemného setkávání osob

aktivizační činnosti:

 • volnočasové a zájmové aktivity - nabídka skupinových zájmových aktivit v týdenních nebo čtrnáctidenních intervalech, podle předem zveřejněného programu
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím - podpora a udržení vazeb na osoby blízké, podpora jejich spoluúčasti a spolupráce se zařízením zejména v obstarávání osobních záležitostí uživatele a ve spolupráci při zajištění doprovodů mimo zařízení
 • nácvik a upevňování motorických , psychických a sociálních schopností a dovedností - podpora individuelních schopností uživatele, nácvik soběstačnosti, skupinová a individuální cvičení

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu, rozhovoru nebo vyřízení nezbytných osobních záležitostí uživatel s úřady jako je ČSSZ, pošta, obecní úřady, soud, banka, občanská poradna a pod. a to zejména v přímé souvislosti s pobytem v zařízení, pomoc při vyřizování běžných záležitostí - např.: 1x týdně zajištění nákupu nebo doprovod 1x měsíčně za nákupem nebo ke kadeřnici v místě, 1x týdně zajištění vyzvednutí léků, pokud není vyjednáno jinak

Úhrada za pobyt:

 • za pobyt v Domově důchodců Mlázovice se platí měsíční úhrada podle aktuálního ceníku ( viz. úhrady za pobyt)
 • úhrada zahrnuje platbu za ubytování, platbu za stravu a platbu za péči
 • po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15% jejího příjmu

Postup před přijetím:

 • zájemce o službu si podá písemnou žádost (tiskopis je k dispozici v organizaci nebo ke stažení na těchto stránkách v dokumentech ke stažení)
 • zájemce doloží k žádosti posudek praktického lékaře o zdravotním stavu
 • přijatá žádost je zaevidována v podacím deníku organizace
 • s žadatelem je následně dojednáno datum a místo šetření prováděné sociální pracovnicí a vrchní sestrou organizace a to ve lhůtě do 2 měsíců od podání žádosti, zájemci je při jednání ústně sděleno, zda je či není jeho žádosti vyhověno, v případě vyhovění žádosti, že jeho žádost je v evidenci žadatelů, případně je dohodnut datum nástupu, v případě odmítnutí žadatele mu je toto oznámeno ústně a následně písemně
 • datum nástupu je se zájemcem a jeho rodinou předem dojednán a zájemce nebo jeho rodinný příslušník je vyzván k převzetí dokumentů před nástupem ( orientační seznam věcí, osobní čísla….)
 • návštěvu domova je nutné si předem domluvit se sociální pracovnicí

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby:

 • o poskytnutí služby se s uživatelem uzavírá smlouva
 • smlouva o poskytnutí služby je se zájemcem projednána při jednání před nástupem do zařízení a uzavřena v písemné formě nejdéle v den nástupu do zařízení
 • smlouvu se zájemcem projednává sociální pracovnice, konečné znění smlouvy podepisuje za organizaci ředitelka, příp. její zástupce
 • po nástupu do zařízení je společně s uživatelem písemně plánován průběh služby
 • uživatel si může stěžovat, pokud nebude s průběhem služby spokojen, viz. odkaz stížnosti na službu

Prostředí - podmínky pro poskytování služby

Domov důchodců Mlázovice tvoří komplex budov (administrativní, kuchyň, ubytovny) a má v obci výhodnou polohu. Je umístěn v centru městyse Mlázovice, vedle náměstí, jeho ubytovací část je situována do klidné části zahrady. V obci je plná občanská vybavenost (obecní úřad, pošta, zdravotní středisko, restaurace, obchody se smíšeným zbožím, kadeřnictví, autobusová doprava). Veškeré služby se nachází na náměstí, s dostupností cca 500 m.

K ubytování slouží 27 dvoulůžkových pokojů a jeden pokoj jednolůžkový. Pokoje jsou vybavené lůžkem, nočním stolkem, šatní skříní, stolem a židlí. V pokojích je zavedena signalizace pro přivolání obsluhy. Sociální zařízení je společné pro více uživatelů. Součástí některých ubytovacích buněk je kromě společného WC také sprchový kout. Uživatelům jsou dále k dispozici dvě centrální koupelny vybavené vanou s elektrickým zdvihem a zvedacím zařízením, dvě společenské místnosti a jídelna vybavené stoly, sedacím nábytkem, úložnými skříňkami, televizí. K pobytu venku slouží terasy s posezením, venkovní přístřešek s posezením a lavičky v celém areálu. Budovy jsou částečně bezbariérové.

Další informace

 • zařízení poskytuje veřejnosti informace o službě prostřednictvím informačního letáku, internetových stránek a poskytnutím informací přímo v zařízení
 • informace o zařízení, o poskytované sociální službě a základní sociální poradenství poskytuje sociální pracovnice
 • prohlídku domova je nutné si se sociální pracovnicí předem domluvit!

Fotogalerie