Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Domov důchodců - Základní informace

Domov důchodců Mlázovice
registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby „domov pro seniory“ dle § 49 zákona o sociálních službách, číslo registrace: 1665958


Zřizovatel: Městys Mlázovice, IČ: 00271853, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice, www.mlazovice.cz

Název zařízení: Domov důchodců Mlázovice

Adresa zařízení: 
Domov důchodců Mlázovice
Náměstí 43
507 58 Mlázovice

IČ: 70889783

Právní forma: příspěvková organizace
Statutární orgán: statutárním orgánem je ředitel
Číslo účtu: 1161724389/0800

Telefon:
kancelář: 493 697 230
sesterna: 493 539 825, 734 321 723
sociální pracovnice: 493 539 826, 734 321 723
kuchyň: 493 539 827, 734 855 131

E-mail:
info@ddmlazovice.cz
reditelka@ddmlazovice.cz
socialni@ddmlazovice.cz
vrchni@ddmlazovice.cz
zasobovani@ddmlazovice.cz

Kontaktní pracovníci:
ředitelka domova důchodců: Ing. Eva Lyczkowská
vrchní sestra: Bc. Pavlína Ortová
sociální pracovnice: Bc. Lenka Hladíková
vedoucí kuchyně: Iva Kubíčková

Provozní doba: služba je poskytována nepřetržitě

Kapacita zařízení: 55 lůžek (dvoulůžkové pokoje a 1 pokoj jednolůžkový)

Komu je služba určena:
Domov důchodců Mlázovice je určen pro seniory ve věku od 65 let trvale žijící zejména ve správním území města Jičín a dále seniorům s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou celodenní pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí.

Služba není určena pro osoby:
- které žádají o službu, kterou neposkytujeme
- osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení ve zdravotnickém zařízení
- osoby s akutním infekčním onemocněním
- osoby narušující závažným způsobem občanské a kolektivní soužití zejména z důvodu duševní poruchy, vlivem alkoholismu, užívání drog
- osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení potřebují péči na uzavřeném oddělení
- osoby, které mají natolik specifické potřeby, že je služba nedokáže zajistit nebo dlouhodobě podporovat, a to s ohledem ke svému personálnímu obsazení a materiálně technickému vybavení
- osoby, kterým byla, ve lhůtě kratší šesti měsíců, vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy


Poskytované základní činnosti
 poskytnutí ubytování
 poskytnutí stravy
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 aktivizační činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

poskytnutí ubytování - v rámci ubytování garantujeme úklid ploch a povrchů jednou denně v souladu s provozním řádem, převlékání lůžka 1x za tři týdny, praní a žehlení osobního prádla a oděvů ve dnech pondělí - pátek, osobní odběr nebo roznáška čistého prádla min. 3x v týdnu, drobné opravy prádla a oděvů (oprava švu, přišití knoflíku, výměna gumy)
poskytnutí stravy - poskytujeme celodenní stravu, která se skládá ze snídaně s dopolední svačinou, oběda, odpolední svačiny a večeře, strava je poskytována v jednom druhu, dle předem zveřejněného jídelního lístku, uživatel má možnost na základě doporučení lékaře a vlastního souhlasu odebírat dietní stravu diabetickou
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - zahrnuje denně, podle individuálních potřeb uživatelů, kteří nejsou v těchto úkonech soběstační, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, ve vyjednaných termínech pomoc při pohybu v areálu dvora a zahrady.
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - zahrnuje denně, podle individuálních potřeb uživatelů, kteří nejsou v těchto úkonech soběstační, pomoc při ranní a večerní hygieně na pokoji nebo lůžku, pomoc při celkové koupeli v koupelně v dohodnutých dnech, součástí celkové koupele je mytí a vysušení vlasů a úprava nehtů na rukou, pomoc při používání WC
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - individuálně, s ohledem na vlastní možnosti uživatele a spolupráci s jeho blízkými, poskytnutí informace o důležitých kontaktech na místní instituce, o dopravním spojení a kontakty na jiné důležité úřady, informace o dění v okolí, poskytnutí telefonu, zprostředkování tel. rozhovoru, zprostředkování v pravidelných intervalech služeb kadeřnice a pedikúry v zařízení, zprostředkování vyšetření u odborných lékařů, zprostředkování občasných kulturních vystoupení v zařízení, možnost přijímání návštěv a možnost odchodů mimo zařízení. 
sociálně terapeutické činnosti - podpora dobrých mezilidských vztahů, podpora vzájemného setkávání osob, pracovníci se snaží podporovat a rozvíjet dovednosti uživatele, pracují především s jeho silnou stránkou
aktivizační činnosti:
- volnočasové a zájmové aktivity – nabídka skupinových zájmových aktivit v týdenních nebo čtrnáctidenních intervalech, podle předem zveřejněného programu
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím – podpora a udržení vazeb na osoby blízké, podpora jejich spoluúčasti a spolupráce se zařízením zejména v obstarávání osobních záležitostí uživatele a ve spolupráci při zajištění doprovodů mimo zařízení
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností -  podpora individuálních schopností uživatele, nácvik soběstačnosti, skupinová a individuální cvičení
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu, rozhovoru nebo vyřízení nezbytných osobních záležitostí uživatel s úřady jako je ČSSZ, pošta, obecní úřady, soud, banka, občanská poradna apod. a to zejména v přímé souvislosti s pobytem v zařízení, pomoc při vyřizování běžných záležitostí - např.: 1x týdně zajištění nákupu nebo doprovod 1x měsíčně za nákupem nebo ke kadeřnici v místě, 1x týdně zajištění vyzvednutí léků.


Úhrada za pobyt

- za pobyt v Domově důchodců Mlázovice se platí měsíční úhrada podle aktuálního
ceníku (viz úhrady za pobyt)
- úhrada zahrnuje platbu za ubytování, platbu za stravu a platbu za péči
- po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu


Postup před přijetím

- zájemce o službu si podá písemnou žádost, žádost lze doručit osobně, poštou, elektronicky
- současně s žádostí je vhodné doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele
- tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na těchto stránkách v „dokumentech ke stažení“ a dále přímo v zařízení
- přijatá žádost je zaevidována v podacím deníku organizace
- jednání se zájemcem probíhá následovně: ve lhůtě do 2 měsíců od data podání žádosti 
- je s žadatelem dojednáno datum a místo šetření, které provádí sociální pracovnice a vrchní sestra
- při jednání je zájemci ústně sděleno, zda je či není jeho žádosti vyhověno, v případě vyhovění žádosti, že je žádost evidována v pořadníku žadatelů, v případě odmítnutí žádosti je žadatel vyrozuměn písemnou formou 


Smlouva o poskytnutí sociální služby

- o poskytnutí služby se s uživatelem uzavírá smlouva
- smlouva o poskytnutí služby je se zájemcem projednán při jednání před nástupem do zařízení a uzavřena v písemné formě nejdéle v den nástupu do zařízení
- smlouvu se zájemcem projednává sociální pracovnice, konečné znění smlouvy podepisuje za organizaci ředitelka, příp. její zástupce
- po nástupu do zařízení je společně s uživatelem písemně plánován průběh služby


Stížnosti
Uživatel služby má právo si stěžovat na kvalitu nebo průběh služby. Stížnost může podat uživatel služby nebo v jeho prospěch kdokoliv.  Stížnost může být podána písemně, ústně, anonymně, do schránky na stížnosti umístěné v objektu, prostřednictvím České pošty, elektronicky nebo předána v kanceláři sociální pracovnice. Stížnosti přijímá a eviduje sociální pracovnice. Termín vyřizování stížností je do 28 dnů.


Prostředí
Domov důchodců Mlázovice tvoří komplex budov (administrativní, kuchyň, ubytovny) a má v obci výhodnou polohu. Je umístěn v centru městyse Mlázovice, vedle náměstí, jeho ubytovací část je situována do klidné části zahrady. V obci je plná občanská vybavenost (obecní úřad, pošta, zdravotní středisko, restaurace, obchody se smíšeným zbožím, kadeřnictví, autobusová doprava). Veškeré služby se nachází na náměstí, s dostupností cca 500 m.
K ubytování slouží 27 dvoulůžkových pokojů a jeden pokoj jednolůžkový. Pokoje jsou vybavené lůžkem, nočním stolkem, šatní skříní, stolem a židlí. V pokojích je zavedena signalizace pro přivolání obsluhy.  Sociální zařízení je společné pro více uživatelů. Součástí některých ubytovacích buněk je kromě společného WC také sprchový kout. Uživatelům jsou dále k dispozici dvě centrální koupelny vybavené vanou a zvedacím zařízením, dvě společenské místnosti a jídelna vybavená stoly, sedacím nábytkem, úložnými skříňkami, televizí. K pobytu venku slouží terasy s posezením, venkovní přístřešek s posezením a lavičky v celém areálu. Budovy mají bezbariérový přístup.


Další informace
- zařízení poskytuje veřejnosti informace o službě prostřednictvím letáku, internetových stránek a poskytnutím informací přímo v zařízení
- informace za organizaci poskytuje sociální pracovnice a to vč. základního sociálního poradenství
- prohlídku domova je nutné si se sociální pracovnicí předem se domluvit
- informace o zařízení lze dále získat: Městský úřad Jičín, Krajský úřad Královéhradeckého kraje a v Registru poskytovatelů sociálních služeb

 

Fotogalerie

Visit canadian pharmacies I'm sorry.